O kampanii

Kampania „Dobrze cię widzie” realizowana w ramach projektu Bezpieczna droga to ogólnopolska kampania profilaktyczna ograniczania przestępczości w ruchu drogowym - jej celem będzie zbudowanie i uwewnętrznienie postawy właściwych zachowań niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Postawa ta powinna wyrażać się poprzez następujące elementy: Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym. Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł. Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego. Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze. Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

Bezpieczeństwo

Na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego składa się wiele czynników, zależnych od zachowań, postaw, uważności i przygotowania poszczególnych grup: kierowców, pieszych czy rowerzystów. Ruch drogowych w Polsce to nie tylko zbiór przesłanek i przepisów regulujących zasady poruszania się po drodze, chodniku czy ścieżce rowerowej. Oprócz znajomości prawa i zasad, istotna jest również ciągła edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań, warunkujących zapewnienie odpowiednich warunków każdemu uczestnikowi ruchu na drodze, czy to dorosłemu rowerzyście czy uczniowi szkoły podstawowej wracającemu po zmroku do domu. Statystyki policyjne dotyczące wypadków drogowych w Polsce są dobrym źródłem informacji na temat przyczyn wypadków drogowych, które w większości są efektem niewłaściwych zachowań i postaw wszystkich użytkowników dróg. W 2017 roku doszło do 32 760 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 831 osób, a liczba poszkodowanych osiągnęła 39 466 rannych, mniej o 3,2% w porównaniu do 2016 roku, gdzie liczba poszkodowanych wyniosła ponad 40 000 osób. Analizując zeszłoroczne raporty policyjne możemy stwierdzić, że do najczęstszych przyczyn wypadków zaliczają się: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Jeden z najczęstszych rodzajów wypadków w 2017 roku to „najechanie na pieszego” i takich zdarzeń było w sumie 7 911. Ponad 13 % wypadków drogowych miało miejsce na przejściu dla pieszych, gdzie potrąceniu uległa osoba piesza znajdująca się na pasach lub rowerzysta, który wjechał na pasy bez zachowania należytej ostrożności. Przyczynami takiego stanu rzeczy jest również zachowanie i postawa pieszego na drodze, między innymi wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody czy wejście na jezdnię przy czerwonym świetle. Rośnie liczba pieszych, zabitych w porze jesiennej, gdzie szybko zapadający zmierzch, szczególnie na drogach nieoświetlonych, sprawia, że piesi stają się mniej widoczni dla kierujących. Dodając do tego złe nawyki i brak ostrożności pieszych i rowerzystów skutkują tym, że w co czwartym takim wypadku ginie człowiek, który nie zastosował odzieży ostrzegawczej czy odblasków.

Realizacja projektu

Podczas realizacji zadania grupy odbiorców projektu otrzymają odblaski i odzież ostrzegawczą, które mogą uratować życie i zdrowie osób korzystających z polskich dróg. Kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do kierowców może wpłynąć na ograniczenie wypadków np. w obszarze zabudowanym. Ze statystyk jasno wynika, że aż 71% wypadków drogowych miało miejsce właśnie w obszarze zabudowanym, a zginęło w nich 1 238 osób (43,7%), natomiast 27 014 zostało rannych (68,4%) (Raport Wypadki drogowe 2017, s. 17).
 

Statystyki są zatrważające...

Co zatrważające, najwięcej wypadków na polskich drogach miało miejsce w ciągu dnia, przy dobrych warunkach atmosferycznych, w miesiącach letnich - w okresie od maja do sierpnia, kiedy ruch na drogach jest wzmożony, na skutek częstych wyjazdów z rodziną poza miasto, na letni wypoczynek. W tym okresie ożywa również okres pieszych wycieczek i rowerowych wypraw po okolicy. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki. Brawura, brak ostrożności i nieuwaga zarówno kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów skutkuje występowaniem sytuacji niebezpiecznych, kolizji drogowych i wypadków, nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Istotna jest edukacja najmłodszych jako pieszych, pasażerów, czy rowerzystów, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze. Również dzieci mogą być sprawcami niebezpiecznych sytuacji na drogach, pozostawione bez opieki lub nieświadome poprawnych i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, co przejawia się między innymi przechodzeniem przez ulicę na czerwonym świetle, czy w niedozwolonych miejscach, poruszaniem się nieodpowiednią stroną drogi, wybieganiem na jezdnię. Bez względu na to w jaki sposób dziecko porusza się po drodze – jako pieszy, rowerzysta, czy pasażer, powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. W ostatnim roku w Polsce miały miejsce 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 56 dzieci poniosło śmierć, a 3 116 doznało obrażeń.

Jesteś rodzicem, wychowawcą, opiekunem?

Zarówno rodzice, jak i wychowawcy i opiekunowie w szkole powinni czuwać nad przygotowaniem najmłodszych do samodzielnego korzystania z dróg, podczas spacerów czy powrotów ze szkoły. Podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski. To one, poprzez odbijanie świateł umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód. Jednakże samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Tu nieoceniona jest rola osób dorosłych, w tym opiekunów i nauczycieli, którzy nauczą najmłodszych prawidłowych zachowań poza domem. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach nie powinna ograniczać się i skupiać na zmniejszaniu zagrożeń wobec najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale przede wszystkim prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie nie ginęli na drogach stając na progu dojrzałości. Dorośli oprócz teoretycznej wiedzy powinni w praktyce pokazać dziecku jak należy bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Kampania "Bezpieczna droga"

Ważnym aspektem zagrożeń dzieci jest zachowanie dorosłych, którzy swoim postępowaniem przyczyniają się do wypadków w których poszkodowane są dzieci. W 2016 roku kierowcy, którzy nie dostosowali prędkości do warunków ruchu przyczynili się do śmierci ponad 19% ogółu dzieci w wieku 0-14 lat, raniąc prawie 17% dzieci. Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno dzieci jak i dorosłych, może realnie wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach. Konsekwentna edukacja najmłodszych oraz współdziałanie dorosłych zaangażowanych w wychowanie dzieci, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu. Dzieci powinni edukować zarówno rodzice jak szkoła. Odbiorcami zadania są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, tj. kierowcy, rowerzyści, piesi. Istotne jest oddziaływanie zarówno na dorosłych, jak i na dzieci będące pod ich opieką w trakcie korzystania z ruchu drogowego, ponieważ to właśnie oni mają największą szansę na kształtowanie prawidłowych zachowań i postaw u najmłodszych. Zadanie realizowane w skali ogólnokrajowej za pośrednictwem mediów ogólnopolskich, platform internetowych oraz mediów społecznościowych ma szansę trafić do masowej świadomości społecznej i przeciwdziałać przyczynom przestępczości w Polsce. Wierzymy, że poprzez realizację proponowanych działań przyczynimy się do wykształcenia wśród polskich dzieci i młodzieży postawy, która skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba wypadków drogowych w Polsce zmniejszyła się o ponad trzydzieści procent. Jednak od 2015 roku liczba ta zaczyna znowu rosnąć. Dodatkowo, kiedy porównać statystyki polskie z zagranicznymi – okazuje się, że poruszanie się po krajowych drogach nie gwarantuje bezpieczeństwa. Jedną z niepokojących danych jest ponad sześcioprocentowy wzrost ofiar śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych w 2017 roku. I chociaż w zdecydowanej większości winę za te zdarzenia ponoszą kierowcy, to blisko pół tysiąca osób zginęło, a ponad dwa tysiące zostało rannych w wyniku wypadków, których sprawcami byli właśnie piesi. A wśród nich – czterysta dzieci. Do poprawy bezpieczeństwa pieszych z pewnością przyczynią się zmiany infrastrukturalne, takie jak poprawa oświetlenia przejść dla pieszych, czy skuteczniejsze egzekwowanie przepisów o pierwszeństwie pieszego znajdującego się na przejściu. Nie można jednak zapominać o konieczności podejmowania działań profilaktycznych skierowanych do pieszych, szczególnie najmłodszych. Przyczyną większości wypadków spowodowanych przez pieszych było nieostrożne wchodzeniem na jezdnię, przekraczanie jej w niedozwolonym miejscu bądź ignorowanie czerwonego światła. Komenda Główna Policji w raporcie na temat bezpieczeństwa drogowego w 2017 roku wskazuje również na kolejną istotną kategorię zachowań: Analizując przyczyny wypadków z winy pieszych, należy zwrócić uwagę na wypadki z powodu: leżenia, siedzenia, klęczenia, stania na jezdni, ponieważ skutki tych wypadków są najtragiczniejsze, prawie w co drugim takim wypadku zginął człowiek.