Klasy 1-3

Scenariusz zajęć „Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy”
Edukacja wczesnoszkolna

Scenariusz klas 1-3

Materiały do pobrania

Animacja "Przejście"


Scenariusz zajęć

Temat: Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy.
Grupa wiekowa: edukacja wczesnoszkolna, klasy I-III.
Czas trwania: 45- 60 min.

Podstawa Programowa:

“Cele kształcenia- wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej (...)
III. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga (...)
9. umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grup, w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym (...)
Treści nauczania- wymagania szczegółowe (...)
III. Edukacja społeczna (...)
1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń (...)
3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad (...).

Zgodne z nową podstawą programową z 2017 roku

 

Cel główny:

 1. uczniowie znają zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Cele szczegółowe:

 1. uczeń zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 2. uczeń przestrzega przyjętych norm i zasad w ruchu drogowym oraz w sali lekcyjnej
 3. uczeń rozpoznaje zachowania bezpieczne oraz zagrażające życiu i zdrowiu
 4. uczeń wie jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych

 

Metody pracy:
Metody słowne – rozmowa, objaśnienie; metoda oglądowa- pokaz filmu; metody aktywizujące- dyskusja, wchodzenie w rolę, analiza problemu, praca w grupach.

Formy pracy:
grupowe i indywidualne

Pomoce dydaktyczne:
sprzęt multimedialny do odtworzenia animacji, ilustracje dołączone do scenariusza /11 sztuk: 01A w kamizelce, 01B bez kamizelki, 02A przez przejściem, 02B przystanek 1, 02 B przystanek 2, 03A na przejściu 1, 03B na przejściu 2, 04A bez telefonu, 04B z telefonem, DCW plansza 1, DCW plansza 2/, nagranie z dźwiękami ulicy (opcjonalnie)

 

Wiedza dla nauczyciela:

Zasady przechodzenia przez jezdnię:

 1. Zatrzymaj się – przed wejściem na pasy należy zawsze się zatrzymać, nawet kiedy przechodzimy przez przejście z sygnalizacją świetlną.
 2. Popatrz – przed wejściem na przejście dla pieszych należy rozejrzeć się: w lewo, prawo oraz ponownie w lewo.
 3. Posłuchaj – uczestnicząc w ruchu drogowym należy zwracać uwagę również na dźwięki, które mogą sygnalizować zbliżające się niebezpieczeństwo.
 4. Pomyśl – przed przekroczeniem jezdni bez sygnalizacji świetlnej zawsze należy przeanalizować sytuację, czy mamy odpowiednią ilość czasu na przejście nim nadjedzie pojazd.

Lapbook – teczka tematyczna pełniąca funkcję interaktywnej przestrzeni. Przypomina papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd jej nazwa. Ważne informacje, rysunki, wykresy, mapy, opowiadania, zdjęcie, itp. umieszczane są w kieszonkach i książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook ma coś z pamiętnika do którego chętnie się zagląda.

Przed zajęciami:

 1. Wydrukuj plansze załączone do scenariusza. Ilustrację DCW_plansza 1 i DCW_plansza 2 wydrukuj kilkukrotnie by móc rozdać ją uczniom podzielonym na kilka grup- jedna na grupę.
 2. Przygotuj ilustracje przedstawiające: ucho, oko, głowę oraz znak drogowy STOP
 3. Zajęcia będą odbywały się na dywanie. W trakcie ich trwania będzie odtworzona animacja ”Przejście”, która powinna być gotowa do ponownego obejrzenia w każdym momencie lekcji.
 4. Materiał przygotowany na zajęcia może okazać się zbyt obszerny, dlatego znając swoich uczniów możesz rozplanować jego realizację na dwie godziny lekcyjne.

Przebieg zajęć:

 1. Zaproś uczniów do zajęcia miejsc i obejrzenia animacji ”Przejście”. Kiedy skończycie usiądźcie w kole i zapytaj o treść filmu, który właśnie obejrzeli: Jak myślicie jaki będzie temat dzisiejszych zajęć? Pamiętacie jak mieli na imię bohaterowie filmu oraz co się w nim wydarzyło? Czy wszyscy zachowywali się rozsądnie?
 2. Porusz temat bezpieczeństwa na drodze. Niech uczniowie dokonają podziału na użytkowników dróg/ulic oraz chodników: Kogo najczęściej można spotkać na chodniku a kto porusza się po drogach? Co się może wydarzyć kiedy pieszy spotka się z samochodem? Jakie mogą być konsekwencje takiego spotkania?
 3. Zaproponuj dzieciom krótki eksperyment. Niech odszukają na terenie sali lekcyjnej duże twarde przedmioty np. meble i postukają w nie dłonią, a następnie powtórzą czynność tym razem lekko uderzając w swój brzuch: Poszukajcie czegoś twardego w naszej sali. Popukajcie w ten przedmiot ręką. Co czujecie? A teraz lekko postukajcie w swój brzuch. Czujecie różnicę? Ciało ludzkie jest miękkie, a pojazd twardy. Przy zderzeniu z pojazdem człowiek zawsze ulega wypadkowi i potrzebuje pomocy lekarza.
 4. Siedząc z uczniami w kole zaprezentuj ilustracje opisujące zdarzenia z animacji 03A_na przejściu 1, 03B_na przejściu 2, 04A_bez telefonu, 04B_z telefonem. Poproś by dobrali je w pary: Pamiętacie treść obejrzanego filmu? Niektórzy jego bohaterowie zachowywali ostrożność, a inni stwarzali zagrożenie i mogli doprowadzić do wypadku. Popatrzcie na ilustracje. Dobierzcie je w pary, by jedna przedstawiała zachowanie pozytywne, a druga stwarzające zagrożenie w tej samej sytuacji. Jeśli uznasz, że grupa potrzebuje przypomnienia treści obejrzyjcie film ponownie.
 5. Patrząc na poprawnie wykonaną pracę dojdźcie wspólnie do wniosków, które powinny dotyczyć czterech głównych zasad przechodzenia przez ulicę. Pokaż im również ilustrację 02A_przed przejściem. Każdej z nich odpowiada przygotowany przez Ciebie piktogram (zatrzymaj się, popatrz, posłuchaj, pomyśl): Popatrzcie raz jeszcze na ilustracje. Czy możecie nazwać jakie zasady obowiązują przy bezpiecznym korzystaniu z chodnika oraz ulicy? Zaprezentuj uczniom piktogram z napisem STOP, zapytaj co on oznacza, dlaczego zatrzymanie przed pasami jest tak ważne. Zapytaj czy przechodząc przez ulicę należy być zajętym rozmową przez telefon lub grą na nim. Dlaczego takie postępowanie może być niebezpieczne. Postępuj podobnie z pozostałymi piktogramami. Przy każdej kolejnej zasadzie należy przypomnieć o zakazie korzystania z telefonu w czasie przekraczania ulicy, ponieważ przeszkadza to w skupieniu i właściwej analizie sytuacji.
 6. Zaproponuj uczniom zabawę ruchową. Jeśli masz możliwość odtworzenia nagrania z dźwiękami ulicy urozmaici ono zabawę: Teraz przeniesiemy się na ruchliwą ulicę i wypróbujemy w praktyce naszą wiedzę. Wszyscy zamieniamy się w zabieganych dorosłych idących chodnikiem. Część z was może udawać, że rozmawia przez telefon komórkowy lub czytać na nim wiadomości. Kiedy ucichnie nagranie ustawcie się w jednej linii np. na skraju dywanu i przygotujcie się do przejścia przez jezdnię: zatrzymajcie się, schowajcie telefony, rozejrzyjcie się w lewo, prawo i lewo, nasłuchujcie czy nie zbliża się żaden pojazd i przejdźcie żwawnym krokiem na drugą stronę. Powtórzcie zabawę kilkukrotnie. Przy ostatnim razie pogratuluj każdemu z uczniów zapamiętania zasad sowami: Dobrze Cię widzieć.
 7. Na zakończenie podziel uczniów na grupy. Każda z nich ma za zadanie odszukać na ilustracji DCW_plansza1 sytuacji prawidłowych oraz tych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu: Każda grupa otrzymała ten sam obrazek. Przyjrzyjcie się mu uważnie. To zadanie nie jest na szybkość, tylko na dokładność. Odszukajcie sytuacje mogące powodować zagrożenie oraz te poprawne. Wspólnie sprawdźcie wyniki pracy grup korzystając z ilustracji DCW_plansza2.
 8. Na zakończenie poinformuj uczniów o czekającej ich niespodziance: Wspaniale uczestniczyliście w zajęciach. Mam nadzieję, że od dziś będziecie pamiętali zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz nie będziecie stwarzali zagrożenia. By poprawić wasze bezpieczeństwo i widoczność każdy otrzyma kamizelkę dzięki, której dobrze będzie go widać.

Po zajęciach:
Korzystając z wiedzy wyniesionej przez uczniów z zajęć dobrym pomysłem jest jej utrwalenie przez wykonanie lapbook’a. Dzieci mogą samodzielnie wykonać elementy według swoich pomysłów lub możecie skorzystać z materiałów dołączonych do scenariusza.